Меню
Logo

Уважаеми Господине/ Госпожо,

Джонсън & Джонсън България ЕООД (Джонсън & Джонсън) е българско фармацевтично дружество, което е част от международната група Джонсън & Джонсън, занимаваща се с разработването на иновативни медицински продукти и решения в областта на здравеопазването. Джонсън & Джонсън е посветен на защитата на личните данни, които обработваме. Свързваме се с Вас, за да ви информираме как обработваме личните Ви данни.

Бихме искали любезно да Ви информираме, че сме получили личните ви данни от базата данни на професиите в здравеопазването поддържана от IQVIA. Вашите данни, които получихме от базата данни на IQVIA, са: име и фамилия, пол, титла, специализация, наименование на работното място/лечебно заведение, адрес на работното място/лечебното заведение.

На база законните ни интереси, ние ще използваме личната Ви информация за управление на взаимоотношението ни с Вас в съответствие с нашето Уведомление за поверителност, по-долу. Също така може да използваме личната Ви информация за събиране на статистически данни. Личната Ви информация ще бъде споделена с наши филиали, доставчици на услуги и други трети страни, както е описано в Уведомлението ни за поверителност. Личната Ви информация ще бъде прехвърляна в страни извън Вашата страна по местоживеене, включително САЩ, което може да предвижда различни правила за защита на данните от тези във Вашата страна.

По всяко време имате право да поискате достъп до коригиране или заличаване на личните Ви данни, или ограничаване на обработката, а също така имате право да прехвърляте личните данни в обхвата на съответното законодателство за защита на личните данни. Същевременно, имате право по всяко време да възразите срещу обработването на лични данни, касаещи Вас за целите на профилиране. Ако упражните правото да възразите срещу обработването на лични данни, Вашите лични данни няма да бъдат обработвани по-нататък за тази цел.

Ако желаете да упражните Вашето право, моля изпратете съответното искане по пощата на адреса на Джонсън & Джонсън (гр. София, Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 4, етаж 1) или по електронен път на имейл janssenbulgaria@its.jnj.com.

Подробна информация за обработването на личните Ви данни може да се намери в приложеното Уведомление за поверителност.

С уважение,

Джонсън & Джонсън България ЕООД

Уведомление за поверителност

1. Събиране на информация. Въз основа на нашите законни интереси, Джонсън & Джонсън България ЕООД щеизползва Вашата лична информация, предоставена ни от IQVIA, за управляване на нашите взаимоотношения с Вас и сВаше съгласие, за да Ви предоставяме информация относно нашите продукти и услуги, медицинска и научна информацияи информация относно местните и/или международни медицински събития, на които бихте желали да присъствате или накоито бихте желали да сте лектор. Въз основа на нашите законни интереси можем да използваме Вашата лична

информация и за изготвяне на статистически данни въз основа на информацията в нашите бази данни, както и тази,предоставена в проучвания, въпросници за обратна връзка от клиентите и други подобни материали.

Въз основа на нашите законни интереси, за да можем възможно най-ефективно да управляваме взаимоотношенията си сВас и да Ви предоставяме информация, пригодена към Вашите интереси, ще използваме Вашата лична информация и зада създадем Ваш профил. Можем да комбинираме Вашата лична информация с професионална информация, която смеполучили за Вас от следните източници: информация, която представлява обществено достояние, социални медии исвързани дружества на Джонсън & Джонсън за тези цели. Това ще ни помогне да Ви осигурим персонализирано взаимодействие иинформация, която отговаря по-добре на Вашите интереси, предпочитания и нужди.

За идентифициране на водещи специалисти, Джонсън & Джонсън може да създаде Ваш профил въз основа на нашите законни интереси.Този профил може да ни помогне да направим точна оценка на подходящото възнаграждение за услугите и справедливапазарна стойност.

2. Разкриване на информация. Ние разкриваме Ваша лична информация пред нашите свързани дружества за целите,описани в настоящата Декларация за защита на личните данни. Списък с нашите свързани дружества може да бъденамерен на адрес http://www.investor.jnj.com/sec.cfm (кликнете върху линка към Form 10K, Exhibit 21 /Формуляр 10К,Приложение 21/, в “SEC Filings”). Джонсън & Джонсън България ЕООД е лицето, което отговаря за управляването насъвместно използваната лична информация.

Можем да разкриваме Ваша лична информация и пред несвързани трети лица, но единствено и само, ако това садоставчици на услуги, които използваме за подпомагане на нашата дейност като доставчици на технологични идигитални/маркетингови услуги, и с които сме сключили договор.

3. Вашите права за защита на личните данни. Имате право да изисквате да преглеждате личната информация, коятосме събрали за Вас, както и правото да изисквате нейното коригиране, изтриване, блокиране, преносимост на данни иограничаване на използването на информацията от наша страна. Можете да подадете искане или да оттеглите съгласиетоси да получавате маркетингови съобщения от нас, като ни пишете на следния адрес: janssenbulgaria@its.jnj.com.

4. Трансграничен пренос. Използването и разкриването на лична информация, предвидени в настоящата Декларация зазащита на личните данни, може да включва пренос на информацията в юрисдикции, които се намират извън държавата наВашето постоянно местожителство, включително САЩ, където нормативната уредба, уреждащата защитата на личнитеданни, може да е различна от тази във Вашата страна. Въведени са договорни и други мерки за защита на Вашата личнаинформация, когато тя бъде прехвърлена. Някои държави извън Европейската икономическа зона (ЕИЗ) са признати отЕвропейската комисия като такива, които осигуряват достатъчно равнище на защита на данните според стандартите наЕИЗ (списък с тези държави може да бъде намерен на адрес https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/datatransfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). При пренос на данни от държави в ЕИЗ додържави, за които Европейската комисия не счита, че осигуряват достатъчна защита, ние сме гарантирали наличието наподходящи мерки, включително обвързване на получателя от Стандартните договорни клаузи на ЕС, удостоверение за защита на неприкосновеността на личния живот между ЕС и САЩ /EU-US Privacy Shield/ или одобрен от ЕС кодекс за поведение или сертификация за защита на Вашата лична информация. Можете да получите копие от тези мерки, като се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните, което отговаря за Вашата държава или регион, ако е приложимо, на адрес emeaprivacy@its.jnj.com.

5. Съхраняване на данните. Ние ще съхраняваме Вашата лична информация, колкото е необходимо или доколкото това е допустимо с оглед на целта(целите), за която (които) се събира информацията. Критериите, прилагани за определяне на сроковете за съхраняване включват: (i) срокът, в който продължават нашите взаимоотношения с Вас и в който продължаваме да Ви предоставяме услуги; (ii) дали съществува законово задължение, което трябва да спазваме; и (iii) дали съхранението е целесъобразно с оглед на нашите правни интереси (напр. във връзка с приложимите давности, съдебни спорове и дела или регулаторни разследвания).

6. Длъжностно лице по защита на данните. Ако имате въпроси относно нашите практики за защита на личните данни, вкл. как определяме дали можем да се позоваваме на нашите законни интереси като законово основание за обработване на Вашата лична информация, можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните, което отговаря за Вашата държава или регион, ако е приложимо, на следния адрес: emeaprivacy@its.jnj.com.

7. Подаване на оплакване. Можете да подадете оплакване до компетентния орган за защита на данните във Вашата държава или регион. Информацията за контакти с посочения орган може да намерите на следния адрес: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.