Въз основа на Вашето съгласие, ние ще използваме Вашата лична информация, за да улесним Вашето присъствие на събитието и, ако сте съгласни, за предоставянето на информация съгласно нашето Уведомление за поверителност по-долу. Вие можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време.Въз основа на нашите легитимни интереси, ние можем да използваме Вашата лична информация, за да съставим статистически данни. Вашата лична информация ще бъде споделена с нашите свързани лица, доставчици на услуги и други трети лица, както са описани в нашето Уведомление за поверителност. Вашата лична информация ще бъде прехвърляна в държави извън Вашата държава на постоянно пребиваване, включително САЩ, в които може да са уредени различни правила за защита в сравнение с тези във Вашата държава.

Фотография

Моля, имайте предвид, че ние ще правим снимки в публичните зони на събитието. Снимките могат да се използват за вътрешни публикации и комуникация между дружествата от Групата на Янсен. Ако не желаете да бъдете снимани, любезно Ви молим да не участвате в групови снимки. Снимките ще се съхраняват съгласно местното законодателство. Вие имате право на достъп до Вашите снимки и да заличите снимките с Вашия образ.

По-конкретно:

Уведомление за поверителност

1. Събиране на информация. Личната информация, предоставена в тази форма, се изисква с цел Джонсън & Джонсън България ЕООД да улесни Вашето присъствие на събитието. Ако не предоставите изискваната информация, ние няма да можем да улесним Вашето присъствие. Също така, с Ваше съгласие, ние бихме желали да Ви предоставим информация относно нашите продукти и услуги и медицинска и научна информация, както и относно местни и/или международни медицински събития, които можете да пожелаете да посетите или на които можете да желаете да презентирате. Въз основа на нашите легитимни интереси, ние можем да използваме Вашата лична информация, за да съставим статистическите данни въз основа на информацията в нашите бази данни, както и в проучвания, въпросници с обратна връзка от клиенти и подобни комуникации.

2. Разкриване на информация. Ние разкриваме Вашата лична информация пред нашите свързани лица за целите, описани в това Уведомление за поверителност. Списък с нашите свързани лица е наличен на http://www.investor.jnj.com/sec.cfm (натиснете линка към Форма 10К, Приложение 21, под “SEC Filings”). Джонсън & Джонсън България ЕООД е лицето, отговорно за управлението на съвместно използваната лична информация.

Ние можем също да разкриваме личната информация пред трети несвързани лица, но само:

i. Пред доставчици на услуги, които използваме в помощ на нашия бизнес, такива като доставчици на услуги в областта на технологиите и дигиталния маркетинг и с които имаме съществуващ договор.

ii. Пред трети лица, свързани пряко или непряко с организацията на местни и международни медицински събития на Johnson & Johnson, като хотели, транспортни дружества (авиолинии, влакове и т.н.) и организатори на събития.

3. Вашите права във връзка с поверителността. Вие имате право да изисквате преглед на личната информация, която сме събрали за Вас, както и правото да искате корекция, заличаване, блокиране, пренос на данни и ограничаване на нашето ползване на тази информация. Вие можете също да оттеглите Вашето съгласие ние да обработваме Вашата лична информация за целите, описани по-горе, по всяко време. Вие можете да направите искане или да оттеглите Вашето съгласие като се свържете с нас както следва: janssenbulgaria@its.jnj.com.

4. Трансгранично прехвърляне. Използването и разкриването на лична информация, предвидено в това Уведомление за поверителност, може да включва прехвърляне на информацията към юрисдикции, които се намират извън Вашата държава по местожителство, включително САЩ, в които могат да са уредени различни правила за защита на данните от тези във Вашата държава. Подходящи договори и други мерки съществуват, за да защитават Вашите лични данни, когато се прехвърлят. Някои държави извън Европейската икономическа зона (ЕИЗ) се признават от Европейската комисия като предоставящи адекватно ниво на защита на данните съгласно стандартите на ЕИЗ (списъкът с тези държави е наличен на https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). За прехвърляния извън ЕИЗ към държави, които не се считат за такива с достатъчно ниво на защита от Европейската комисия, сме осигурили адекватни мерки, включително като сме се уверили, че получателят е обвързан със Стандартните договори клаузи на ЕС, удостоверяването по Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, или кодекс за поведение или удостоверяване, одобрен от ЕС, с цел защитата на Вашата лична информация. Вие можете да получите копие от тези мерки като се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните, което отговаря за Вашата държава или регион, ако е налично, на emeaprivacy@its.jnj.com.

5. Съхраняване на данни. Ние ще съхраняваме Вашата лична информация колкото не необходимо или позволено с оглед на целите, за които е била получена. Критериите, използвани за определянето на нашите периоди за съхраняване, включват: (i) продължителността на периода от време, през който имаме текущи взаимоотношения с Вас и Ви предоставяме услуги; (ii) дали съществува законово задължение за нас; и (iii) дали съхраняването е препоръчително с оглед на нашата законова позиция (като във връзка с приложимите правила за ограничения, съдебни спорове или регулаторни разследвания).

6. Длъжностно лице по защита на данните. Ако имате въпроси относно нашите политики за поверителност, включително как определяме ползването на легитимния интерес като законова основа за обработването на Вашата лична информация от нас, Вие можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните, което отговаря за Вашата държава или регион, ако е приложимо, на emeaprivacy@its.jnj.com.

7. Подаване на жалба. Вие можете да подадете жалба пред органа за защита на данните във Вашата държава или регион. Информацията за контакт с тези органи е налична на http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.